de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

48 500 320 197
[email protected]

O nas
Dom Seniora jest rodzinną placówką, która zapewnia
Mieszkańcom wysoki poziom całodobowej,
kompleksowej opieki i pielęgnacji oraz stwarza warunki
do wszechstronnej aktywności Seniorów.

Organizacja i świadczenie usług w Domu Seniora JASO uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości każdego Seniora.

Kadrę placówki tworzą pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuta zajęciowy (według potrzeb), psycholog
(według potrzeb), rehabilitant (według potrzeb).

Dom Seniora JASAO zatrudnia pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie. Nasi pracownicy charakteryzują się jednocześnie empatią, komunikatywnością, odpowiedzialnością i samodzielnością oraz umiejętnością pracy w zespole.

Dom Seniora JASO to:

  • wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu.
  • bezpieczny pobyt i godne życie.
  • utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego, a w sytuacjach tego wymagających – jego poprawa.
  • zaspokajanie indywidualnych i grupowych potrzeb w sposób ułatwiający samodzielne funkcjonowanie.
  • zapewnienie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji.
Funkcjonowanie naszego Domu opiera się na zasadach:
Poszanowania podmiotowości, godności,
wolności i intymności każdego Seniora
Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
i domowej atmosfery
Stymulowania aktywności i rozwoju osobistego zgodnie z
indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami Seniorów
Integrowania Seniorów z otoczeniem
i środowiskiem lokalnym.